Čičmany


Rozhodnutie OÚ Žilina - odbor star. o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon EIA) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany" ktoré predložil obstarávateľ obec Čičmany , 013 15 Čičmany , IČO 00321206 po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie  o Strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany"
pdf rozhodnutie 1.2 MB

Upozornenie - kosenie trávy !!

Obec Čičmany  upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR  č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 

 Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona  je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkov. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie vašich pozemkov : t.j. záhrady a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme.

Obvodný pozemkový úrad pri zistení  a prerokovaní priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle §25 citovaného zákona až do výšky 332 €.

 

                                                                              Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.

                                                                              starostka obce Čičmany

Projekt prevencie kriminality " Kamerový systém v obci Čičmany"

Oznamujeme verejnosti , že v obci Čičmany bol  v roku 2013 zrealizovaný Projekt  v oblasti prevencie kriminality  "Kamerový systém v obci Čičmany" . Projekt bol zrealizovaný  s finančnou podporou  Rady  vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality" 
 
Obec má vypracovanú Bezpečnostnú smernicu o používaní kamerového systému v obci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa § 15 od. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  označené ako monitorované viditeľným nápisom  "Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom".
 
Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiovizuálne len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu.
 
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytú  tretím osobám, nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality v obci pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní.
Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi PZ v čase výkonu služby, vykonávajúceho objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka.
Ak záznam  nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému podľa § 17 ods. 7 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v zákonomstanovenej lehote.
 
                                                                                
                                                                                                   Mgr. Natália Dubnicayová, .r.
                                                                                                   starostka obce Čičmany
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina

23.01. 2014
Program prvencie,monitoring a kontroly niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) v SR pre rok 2014 zaslanie inmformácie a žiadosť o spoluprácu
 
Povinnosť vlastníka, chovateľa zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané ) na základe § 327 ods. 2 písm a) zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
 
pdf Program prevencie 115.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.