Čičmany


Projekt prevencie kriminality " Kamerový systém v obci Čičmany"

Oznamujeme verejnosti , že v obci Čičmany bol  v roku 2013 zrealizovaný Projekt  v oblasti prevencie kriminality  "Kamerový systém v obci Čičmany" . Projekt bol zrealizovaný  s finančnou podporou  Rady  vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality" 
 
Obec má vypracovanú Bezpečnostnú smernicu o používaní kamerového systému v obci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa § 15 od. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  označené ako monitorované viditeľným nápisom  "Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom".
 
Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiovizuálne len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu.
 
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytú  tretím osobám, nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality v obci pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní.
Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi PZ v čase výkonu služby, vykonávajúceho objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka.
Ak záznam  nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému podľa § 17 ods. 7 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v zákonomstanovenej lehote.
 
                                                                                
                                                                                                   Mgr. Natália Dubnicayová, .r.
                                                                                                   starostka obce Čičmany
 
 
 
 
 
 
 
 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Žilina

23.01. 2014
Program prvencie,monitoring a kontroly niektorých prenosných spongiformných encefalopatií (TSE) v SR pre rok 2014 zaslanie inmformácie a žiadosť o spoluprácu
 
Povinnosť vlastníka, chovateľa zvierat (hovädzí dobytok, ovce, kozy, ošípané ) na základe § 327 ods. 2 písm a) zákona č. 39/2007 o veterinárnej starostlivosti
 
pdf Program prevencie 115.3 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.