Čičmany


Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zóna s rekreačnými domami a športoviskom Čičmany - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čičmany, Mgr. Ján Smolka, Čičmany

18.12. 2014
pdf verejna-vyhlaska 66.8 KB

Rozpočet na rok 2015

​12.11.2014
pdf navrh-rozpocet-2015-vydavky 28.7 KB
pdf navrh-rozpocet-2015-prijmy 25 KB

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 - obec Čičmany

18.11. 2014
pdf zapisnica 271.8 KB

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2015

12.11. 2014
pdf navrh-vzn-poplatok-za-ko-a-dso-od-112015 100.5 KB

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce Čičmany s platnosťou od 1.1.2015

12.11. 2014
pdf navrh-vzn-o-dani-z-nehnutelnosti-od-112015 54.6 KB

Rozhodnutie OÚ Žilina - odbor star. o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon EIA) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany" ktoré predložil obstarávateľ obec Čičmany , 013 15 Čičmany , IČO 00321206 po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie  o Strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany"
pdf rozhodnutie 1.2 MB

Upozornenie - kosenie trávy !!

Obec Čičmany  upozorňuje vlastníkov pôdy na dodržiavanie zákona NR SR  č. 220/2004 Z. z o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov. 

 Povinnosťou vlastníka, nájomcu a správcu pozemkov v zmysle § 3 citovaného zákona  je okrem iného predchádzať výskytu a šíreniu burín na neobrábaných pozemkov. Dovoľujeme si Vás preto upozorniť a vyzvať na zabezpečenie starostlivosti a pravidelné kosenie vašich pozemkov : t.j. záhrady a všetky pozemky, ktoré nie sú v nájme.

Obvodný pozemkový úrad pri zistení  a prerokovaní priestupku môže vlastníkovi, správcovi a nájomcovi za nedodržanie povinností o starostlivosť o pozemok uložiť pokutu v zmysle §25 citovaného zákona až do výšky 332 €.

 

                                                                              Mgr. Natália Dubnicayová, v.r.

                                                                              starostka obce Čičmany

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.