Čičmany


SOCÁLNA STAROSTLIVOSŤ - POSTUP A FORMULÁRE

Postup:

Vyplnené tlačivo žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu, spolu s kópiou zdravotnej dokumentácie (asi ½ roka dozadu – odborné nálezy) alebo prepúšťacej správy z NsP (1/2 r dozadu), alebo komplexného posudku (ÚPSVaR), alebo posudku vydaného VÚC, je potrebné priniesť na OcÚ, kde bude zaevidované do pošty a následne odovzdané na úradovňu SOcÚ v Rajci.

Po vystavení rozhodnutia a nadobudnutí jeho právoplatnosti je potrebné vyplniť tlačivo žiadosti o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby, ku ktorému musí byť pripojené vyhlásenie o majetku , overené podpisy ( OcÚ alebo notár) a potvrdenie o príjme (Sociálna poisťovňa – rozhodnutie o dôchodku ).

doc ziadost-o-posudenie-odkazanosti-na-socialnu-sluzbu-1414000463 57.5 KB
doc ziadost-o-zabezpecenie-poskytovania-socialnej-sluzby-1414000465 62.5 KB
doc vyhlasenie-o-majetku-fyzickej-osoby-1414000464 32.5 KB

Oznámenie o začatí územného konania a nariadenie ústneho pojednávania - Zóna s rekreačnými domami a športoviskom Čičmany - Rímskokatolícka cirkev, Farnosť Čičmany, Mgr. Ján Smolka, Čičmany

18.12. 2014
pdf verejna-vyhlaska 66.8 KB

Rozpočet na rok 2015

​12.11.2014
pdf navrh-rozpocet-2015-vydavky 28.7 KB
pdf navrh-rozpocet-2015-prijmy 25 KB

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí konaných 15.11.2014 - obec Čičmany

18.11. 2014
pdf zapisnica 271.8 KB

Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad od 1.1.2015

12.11. 2014
pdf navrh-vzn-poplatok-za-ko-a-dso-od-112015 100.5 KB

Návrh VZN o dani z nehnuteľností na území obce Čičmany s platnosťou od 1.1.2015

12.11. 2014
pdf navrh-vzn-o-dani-z-nehnutelnosti-od-112015 54.6 KB

Rozhodnutie OÚ Žilina - odbor star. o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon EIA) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany" ktoré predložil obstarávateľ obec Čičmany , 013 15 Čičmany , IČO 00321206 po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie  o Strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany"
pdf rozhodnutie 1.2 MB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.