Čičmany


Kontakty pre vyhľadanie lekára

Oznámenie o strategickom dokumente -Uzemný plán obce Pružina

pdf tmp49e 1.9 MB

Stavebné konanie

 
 
pdf stavebne 125.3 KB

Zóna s rekreačnými domami a športoviskom

 
Posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa § 22 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zámere a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len EIA)  zámer navrhovanej činnosti „Zóna s rekreačnými domami a športoviskom – lokalita za cintorínom Čičmany ( parcely KNC 8823, 8824,8825,8826,8827, 5715/1 (6079 „E“) 237/1 (237 „E“), 9202/1-8, 9203/1-23, 9222/1-8, 11-14 v k.u. Čičmany
 
informácie na stránke:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zona-s-rekreacnymi-domami-sportoviskom-cicmany

Spracovaný zámer k nahliadnutiu sa nachádza aj na Obecnom úrade Čičmany

pdf zona 162.2 KB

ROZVOJ OBCÍ A MIEST

 

Voľby hlavného kontrolóra obce Čičmany

08.01. 2016
Vyhlásenie volieb hlavného kontrolóra obce Čičmany
pdf pozvanka-mimoriadne-zasadnutie-oz-cicmany-20112015 49.6 KB

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

05.01. 2016
Elektronická adresa: obec@obeccicmany.info

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

    
  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu  5. marca 2016   

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

     Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb
   Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

◊ Financovanie volieb
   Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Informácie pre voliča
   Spôsob hlasovania, Hlasovací preukaz, Voľba poštou

Informácie pre politické strany
   Podanie kadidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

◊ Kandidujúce politické subjekty
   Zoznam zaregistrovaných kandidátnych listín a kandidátov, Späť vzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Volebná kampaň
   Adresy webových sídiel transparentných účtov, Záverečné správy, Tretie strany

Vzory tlačív
   Vzory tlačív pre obce a okrskové volebné komisie

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
   Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán 

◊ Výsledky volieb
   Výsledky volieb zverejnené Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán

Stavebné povolenie Rímskokatolícka cirkev , Farnosť Čičmany SO 101 - Komunikácie, spevnené plochy a sadovnícke úpravy

29.12. 2015
pdf stavebne-povolenie-riskokatolicka-cirkev 895.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.