Čičmany 
Mgr. Natália Dubnicayová                          
 
starostka obce
 
Funkčné obdobie
2011-2014
2015-2018
 
 
 
 
   Vážení návštevníci internetovej stránky obce Čičmany

Vítam Vás na oficiálnej internetovej stránke našej obce.
Cieľom zriadenia tejto stránky je zlepšenie informovanosti občanov a jej návštevníkov, monitorovanie života v obci, čo by malo nabádať k občianskej diskusií a tak uľahčiť obojsmerný prístup k informáciam. Aj pomocou tejto stránky chceme zvýšiť záujem občanov o veci verejné a zároveň pre ostatných návštevníkov spropagovať miestne kultúrne špecifiká.
                                                   Všetci ste na tejto stránke, ale i v našej obci vítaní !
 

 

§ - - - -

Predstaviteľom obce a najvyšším výkonným orgánom obce je starosta. Funkcia starostu je verejná funkcia.

Starostu obce volia obyvatelia obce, ktorí majú na jej území trvalý pobyt, na základe všeobecného, rovného a priameho volebného práva tajným hlasovaním na štvorročné obdobie. Starosta obce je výkonným orgánom obce; vykonáva správu obce a zastupuje obec navonok. Funkčné obdobie starostu sa skončí zložením sľubu novozvoleného starostu.

Funkcia starostu je verejná funkcia, ktorá sa nevykonáva v pracovnom pomere. Starosta nie je zamestnancom obce, ale niektoré jeho nároky sa posudzujú, ako by bol zamestnancom obce.

Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a obecnej rady a podpisuje ich uznesenia, vykonáva obecnú správu, zastupuje obec vo vzťahu k štátnym orgánom, právnickým osobám a fyzickým osobám; vydáva pracovný poriadok, organizačný poriadok obecného úradu a poriadok odmeňovania zamestnancov obce podľa § 1 ods. 3 písm. b) zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov; rozhoduje vo všetkých veciach správy obce, ktoré nie sú zákonom alebo štatútom obce vyhradené obecnému zastupiteľstvu

Starosta je štatutárnym orgánom obce. Starosta môže rozhodovaním o právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach fyzických osôb a právnických osôb v oblasti verejnej správy písomne poveriť zamestnanca obce. Poverený zamestnanec obce rozhoduje v mene obce v rozsahu vymedzenom v písomnom poverení.

Starosta je štatutárnym orgánom v majetkovoprávnych vzťahoch obce a v pracovnoprávnych vzťahoch zamestnancov obce. V administratívnoprávnych vzťahoch je správnym orgánom. Postavenie starostu ovplyvňuje povinnosť obce plniť aj úlohy z oblasti štátnej správy a prenesenej štátnej správy. Starosta ako nezávislý predstaviteľ obce nesmie dať prednosť osobným záujmom pred záujmami obce.

Dôvody a spôsob odvolania starostu pred uplynutím volebného obdobia ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Mandát starostu zaniká podľa § 13a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: odmietnutím sľubu alebo zložením sľubu s výhradou, uplynutím funkčného obdobia, vzdaním sa mandátu, právoplatným odsúdením za úmyselný trestný čin alebo právoplatným odsúdením za trestný čin, ak výkon trestu odňatia slobody nebol podmienečne odložený, pozbavením spôsobilosti na právne úkony alebo obmedzením spôsobilosti na právne úkony, vyhlásením výsledku miestneho referenda o odvolaní starostu, ktorým sa rozhodlo o odvolaní starostu, zmenou trvalého pobytu mimo územia obce; smrťou alebo zrušením obce.

Obecné zastupiteľstvo nemôže starostu odvolať, môže len vyhlásiť hlasovanie obyvateľov obce o odvolaní starostu, a to v prípadoch uvedených v zákone.

Starosta sa môže svojho mandátu vzdať. Spôsob je upravený v §13a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Vzdanie sa mandátu starostu sa musí urobiť písomne a jeho účinky nastávajú dňom uvedeným v tomto písomnom úkone, najskôr však dňom doručenia obecnému úradu. Vzdanie sa mandátu nemožno vziať späť.

 

 

pdf oznamenie-funkcii-a-majetkovych-pomerov_k_3132012 48.7 KB
pdf oznamenie-funkcii-a-majetkovych-pomerov_k_3132013 48.7 KB
pdf oznamenie-funkcii-a-majetkovych-pomerov_k_3132014 48.7 KB
pdf oznámenie -funkcií a majetkových pomerov _k_3132015 48.1 KB
pdf _oznamenie_k_3132016-dubnicayova-rtf 65.8 KB
pdf rocne-zuctovanie 86.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.