Čičmany

Žiadosť o výrub stromu v zastavanej časti obce

Podľa zákona číslo 543/2002 Zb. o ochrane prírody a krajiny, žiadateľ o výrub stromu v zastavanej časti obce Čičmany k žiadosti doloží:

1. Výpis z listu vlastníctva resp. iný doklad preukazujúci vlastnícke právo k pozemku, na ktorom drevina rastie.

2. Kópia katastrálnej mapy alebo iný doklad umožňujúci identifikáciu dreviny v teréne. Do tohto dokladu zakresliť dreviny, ktoré sú predmetom výrubu. V teréne musí byť zrejmá ich identifikácia podľa týchto predložených dokladov.

3. Adresu pozemku, na ktorom drevina rastie, ak adresa nie je totožná s adresou žiadateľa.

4. Uvedie druh dreviny náhradnej výsadby
 
Pri odovzdaní žiadosti žiadateľ zaplatí správny poplatok vo výške fyzická osoba 10,- €, právnická osoba
100,- €
Výrub drevín sa môže uskutočniť len a po skončení vegetačného obdobia od 1.10. do 31.3. príslušného roka.
doc ziadost-o-vyrub-stromov-aktualna-1444305361-2 82.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.