Čičmany


Zápisnica z Valného zhromaždenia členov Združenia ... 6.7.2013 Čičmany

 
 
Zápisnica z Valného zhromaždenia členov združenia poľnohospodárskych pozemkov
v k.ú. Čičmany , konanom dňa 6.7.2013 so začiatkom o 12:30 hod. v kinosále Čičmany

Prítomní: podľa prezenčnej listiny
Počet členov združenia : 223
Počet prítomných : 146
Združenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany na valnom zhromaždení konanom dňa 6.7.2013 prijalo uznesenie , ktorým odsúhlasilo nadpolovičnou väčšinou prítomných členov , prenájom – uzatvorenie nájomných zmlúv na poľnohospodárske pozemky, k.ú. Čičmany subjektom Hindický, s.r.o., 93541 Medvecké 4/2 IČO: 36557935 a Skalka Šuja, s.r.o. , 015 01 Šuja 32 , IČO: 46559621

Na návrh člena združenia Ing.Vrábla Jozefa , Valné zhromaždenie vlastníkov
poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany odsúhlasilo ďalšie poradie záujemcov o prenájom poľnohospodárskych pozemkov , ktorí predložili združeniu písomné podnikateľské zámery , za podmienok, ak prvý subjekt Hindický, s.r.o., 93541 Medvecké 4/2 IČO: 36557935 a Skalka Šuja, s.r.o. , 015 01 Šuja 32 , IČO: 46559621 neprijmú podmienky nájmu ( 5 ročná doba prenájmu, prenájom vo všetkých lokalitách vlastníka, ročná výpovedná lehota , ročná inflácia nájmu , cena nájmu min. 40 €, platenie daní z pozemkov ) nasledovne :

2.Kardoš Stanislav, Kardoš Samuel a Ing. Marek Kmeť – 01501 Rajec, Krivín 1198 – skupina fyzických osôb

3. Fatimex, s.r.o. Bôrická 103, 010 01 Žilina , IČO: 31623247

4.Agroregión a.s. , Hollého 203/50, 015 01 Rajec IČO: 36382973

Návrh zmluvy o prenájme poľnohospodárskych pozemkov bude zverejnený na internetovej stránke www.obeccicmany.sk – záložka Združenie vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov, k.ú. Čičmany .
 
 
                                                                              Ing. Peter Ošvát,v.r.
                                                                              predseda prípravného výboru
 
pdf zapisnica-z-vz-672013 24.9 KB
pdf najomna-zmluva-cicmany 29.4 KB

VALNÉ ZHROMAŽDENIE ČLENOV ZDRUŽENIA VLASTNÍKOV POĽNOHOSPOD.POZEMKOV V K.Ú. ČIČMANY

P o z v á n k a
 
Pozývame všetkých členov Združenia vlastníkov  poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany na Valné zhromaždenie, ktoré sa uskutoční
dňa 6.7.2013 v Kultúrnom dome Čičmany
so začiatkom o 12:30 hod.
 Program:
1. Informácia o podnikateľských plánoch poľnohospodárskych subjektov, ktorí písomne predložili prípravnému výboru svoje zámery  hospodáriť v k.ú. Čičmany a majú záujem o prenájom pozemkov.
 
2. Diskusia
 
3. Prijatie rozhodnutia členov Valného zhromaždenia združenia - výber podnikateľského subjektu na uzatvorenie nájomných zmlúv na prenájom poľnohospodárskych pozemkov.
 
4.Záver
 
Informácia:
1. Podnikateľské plány záujemcov o prenájom  poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany sú zverejnené na tejto internetovej stránke v záložke  - Podnikateľské plány.
 
2. Valného zhromaždenia vlastníkov poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany sa môžu zúčastniť len členovia tohto združenia.
 
3. V prípade záujmu o účasť na Valnom zhromaždení, môže  každý majiteľ poľnohospodárskych pozemkov  v k.ú. Čičmany podpísať vstup do Združenia  pred jeho konaním.
 
                                                                       Ing. Peter Ošvát, v.r.
                                                                       predseda prípravného výboru
 
Podnikateľské plány podnikateľských  subjektov - záujemcov o prenájom poľnohospodárskych pozemkov v k.ú. Čičmany sa zverejňujú na základe ich písomného súhlasu so zverejnením.
 
pdf Podnikateľský plán Skalka - Šuja , s.r.o. Ing. Tibor Papšo 246.1 KB
pdf Podnikateľský plán - Hindický, s.r.o. 212.6 KB
pdf Fatimex. s.r.o. - František Fučík 56.9 KB
pdf Agroregión a.s. Rajec 25.2 KB
pdf Skupina fyz.osôb z Rajca - Ing. Kmeť, S.Karoš st., S. kardoš ml. l 38.6 KB

Rokovania

Z dôvodu záujmu viacerých podnikateľských  subjektov o prenájom pozemkov od vlastníkov pozemkov v k.ú. Čičmany na poľnohospodárskú činnosť, Predstavenstvo združenia účastníkov pozemkových úprav v k.ú. Čičmany zvoláva   Zhromaždenie vlastníkov pozemkov v k.ú. Čičmany na dňa 3.11.2012 o 14:00 hod. v sále Kultúrneho domu v Čičmanoch, kde podnikateľské subjekty majú záujem  prezentovať svoje zámery a podmienky prenájmu pozemkov od vlastníkov na poľnohospodársku činnosť.
 Podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem  vykonávať poľnohospodársku činnosť v k.ú. Čičmany , môžu svoje zámery prezentovať  na zhromaždení  vlastníkov  pozemkov  k.ú. Čičmany , dňa 3.11.2012 o 14:00 hod.  - sála Kultúrneho domu v Čičmany.
Na základe výsledku z tohto zasadnutia zvoláva sa zhromaždenie vlatníkov pozemkov v k.ú. Čičmany na 5.1.2013 - viď pripojená pozvánka
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.