Čičmany


Verejná vyhláška Oplotenie Ing. Miroslav Huliak - nehnuteľnosť č. 67 v k.ú. Čičmany

28.06. 2016
pdf oplotenie-huljak-verejna-vyhlaska-pdf 117.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-vyzva-oplotenie-huliak 162.3 KB

Stavebné povolenie Rímskokatolícka cirkev , Farnosť Čičmany SO 101 - Komunikácie, spevnené plochy a sadovnícke úpravy

29.12. 2015
pdf stavebne-povolenie-riskokatolicka-cirkev 895.9 KB

Rozhodnutie OÚ Žilina - odbor star. o ŽP, odd. ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP

Rozhodnutie Okresného úradu Žilina, odbor starostlivosti o ŽP, oddelenie ochrany prírody a vybraných zložiek ŽP ako príslušný orgán štátnej správy v zmysle § 56 písm b) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na ŽP v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon EIA) vydáva podľa § 7 ods. 5 zákona na základe oznámenia o strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany" ktoré predložil obstarávateľ obec Čičmany , 013 15 Čičmany , IČO 00321206 po ukončení zisťovacieho konania rozhodnutie  o Strategickom dokumente "Zmena a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany"
pdf rozhodnutie 1.2 MB

Oznam o začatí stav.konania a upustení od úst.jednania na stavbu Protipožiarna cesta Palúch, k.ú.Čičmany

pdf paluch-stav-konanie 75.2 KB

Výzva na oboznámenie sa s podkladmi pre rozhodnutie č.j. 02-580-2010-10č.j. 146-2012

16.05. 2012
pdf lovasova 62.5 KB

Oznam o zámere previesť majetok obce Čičmany predajom - prípad osobitého zreteľa (zák. č. 138/1991 Zb. § 9a,ods.8 písm e)

doc oznam-o-predaji-osobity-zretel 27.4 KB

Rozhodnutie o schválerní PPÚ Čičmany

pdf schvalenie_42 60.9 KB

Rozhodnutie č.j. 02/230/2012/RO/39-Ja - zo dňa 10.12.2012 - Oznámenie o odvolaní - Odvolanie Marta Sirotiaková

22.02. 2013
pdf odvolanie-marta-sirotiakova 50.6 KB

Verejná vyhláška

22.08. 2016
- Oznámenie o spojení územného stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenie ústneho pojednávania
- Relaxačné zariadečnie s ubytovaním na parcele CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Zverejneniekópie žiadostio vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona  - Relaxačné zariadenie s ubytovaním parcelas CKN č. 9222/7 a 9222/8 v k.ú. Čičmany
- Oznámenie ospojení územného a stavebného konania, o začatí spojeného konania a nariadenia  ústenho pojednávan ia - rekreačné zariadenie s ubytovaním parcela CKN č. 9222/12 a 9222/11 v k.ú. Čičmany
- Zverejnenie kópie žiadosti o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 58a ods. 3 stavebného zákona
pdf verejna-vyhlaska-oznamenie-relaxacne-zariadenie-s-ubytovanim 148.6 KB
pdf verejna-vyhlaska-ouznamenie-rekreacne-zariadenie-s-ubytovanim 136.5 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.