Čičmany

VZN č. 3/2012 O dani za ubytovanie od 1.1.2013

Zavedenie a vyberanie dane za ubytovanie upravuje zákon č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov. Je to miestna daň, ktorú zaviedla a vyberá miestna samospráva t.j. mesto alebo obec (ďalej len “obec”) na základe Všeobecne záväzného nariadenia.

Predmetom dane je prechodné odplatné ubytovanie daňovníka (hosťa) v ubytovacom zariadení.

Od dane sú oslobodení žiaci ubytovaní v internátnych školách, študenti stredných a vysokých škôl ubytovaní v študentských domovoch a internátoch.

Daňovníkom je fyzická osoba, odplatne prechodne ubytovaná v ubytovacom zariadení.

Základom dane je počet prenocovaní. Sadzbu dane za prenocovanie určuje miestne príslušná obec, na území ktorej sa ubytovacie zariadenie nachádza. Suma sadzby dane sa určuje na osobu a noc vo Všeobecne záväznom nariadení obce alebo mesta.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia, ktorý prechodné odplatné ubytovanie poskytuje. Platiteľ daň vyberie a poukáže na účet obce. Daň za ubytovanie je príjmom rozpočtu obce a nie štátu ako je tu v prípadne napr. dani z príjmov a DPH.

Ubytovacie zariadenie definuje Vyhláška Ministerstva hospodárstva Slovenskej republiky č. 277/2008 Z. z. ktorou sa ustanovujú klasifikačné znaky na ubytovacie zariadenia pri ich zaraďovaní do kategórií a tried.

Ubytovacím zariadením sa rozumie budova, priestor alebo plocha, kde sa verejnosti za úhradu poskytuje prechodné ubytovanie a s ním spojené služby.

Za ubytovacie zariadenia sa považujú:

  • hotel (hotel, garni hotel, horský hotel, motel)
  • botel
  • penzión
  • turistická ubytovňa
  • chatová osada
  • kemping
  • ubytovanie v súkromí (izba, objekt, prázdninový byt)

Ubytovacie zariadenia sa zaraďujú do kategórií a tried podľa toho, či spĺňajú alebo nespĺňajú kritériá kategorizácie ustanovené v prílohe k vyhláške. Ak ubytovacie zariadenia nespĺňajú kritériá určené v prílohe k vyhláške, nie sú predmetom dane za ubytovanie.

 

pdf VZN Obce Čičmany č. 3/2012 O dani za ubytovanie od 1.1.2013 39.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.