Čičmany

 

P O U Č E N I E

pre usporiadateľov podujatí podľa zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych

podujatiach

 

 1/  Verejnými kultúrnymi podujatiami  /ďalej len podujatia/ sa podľa citovaného zákona rozumejú verejnosti prístupné:
divadelné, filmové a iné audiovizuálne predstavenia, koncerty, hudobné a tanečné produkcie, plesy diskotéky, výstavy diel výtvarných  umení, diel úžitkového umenia a práce ľudovej tvorivosti, festivaly, prehliadky, súťaže v oblasti kultúry a umenia a iné akcie v oblasti spol. zábavy a varieté vystúpenia.

2/  Podujatie sa považuje za verejne prístupné, ak sa koná pre individuálne neurčených návštevníkov.

3/  Čas konania podujatia si môže usporiadateľ stanoviť sám. Písomný oznam o zámere usporiadať podujatie je povinný predložiť na Obecný úrad Čičmany  najneskôr 7 dní pred konaním podujatia. /výnimočne aj v kratšej dobe/.

4/  Zmeny v údajoch uvedených v písomnom oznámení je usporiadateľ povinný oznámiť bezodkladne.

5/  V jednom oznámení možno uviesť aj viac podujatí. Podujatia možno oznámiť po dohode s obecným úradom na dobu jedného mesiaca alebo príslušného štvrťroka.

6/  Usporiadateľ je povinný zabezpečiť vhodné podmienky na uskutočnenie podujatia, zodpovedá za zachovanie poriadku počas jeho priebehu, za dodržiavanie autorsko-právnych, daňových, zdravotných, hygienických, požiarnych, bezpečnostných  a iných právnych predpisov a za umožnenie výkonu dozoru na to oprávneným orgánom.

7/  Ak sa na podujatí porušujú ľudské práva a slobody, alebo sa jeho konanie neoznámilo obci, alebo by bolo v rozpore s citovaným zákonom, môže dozorný orgán podujatie prerušiť, respektíve zakázať.

8/  Za nedodržanie oznamovacej povinnosti, respektíve za porušenie iných povinností vyplývajúcich z citovaného zákona možno uložiť právnej osobe pokutu                                     

doc oznamenie_zameru_konat_verejne_kulturne_podujatie 23.5 KB
pdf oznamenie_zameru_konat_verejne_kulturne_podujatie 11.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.