Čičmany

Osvedčenie o zápise do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

 

Minister kultúry odovzdal osvedčenia o zápise do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska

 

Na základe projektu, ktorý vypracovala a predložila  v roku 2012 obec Čičmany  schváleného Ministerstvom kultúry SR prevzala starostka obce Mgr. Natália Dubnicayová v Dvorane slávy na MK SR v Bratislave dňa 24.10.2013  z rúk ministra kulúty Mareka Maďariča osvedčenie o zápise  Čičmanských ornamentov do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Zápis prvkov do národného zoznamu je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO.Starostku obce na tomto slávnostnom akte sprevádzala skupina v čičmianských krojoch. 

Foto: Ing. Igor Pieš,  Ing. Emília Zaťková-Malíková , minister kultúry Marek Maďarič, Mgr. Natália Furičková, Jarka Kotercová, starostka obce Mgr. Natália Dubnicayová  a Ing. Ján Švába) 

24.10.2013
Minister kultúry Marek Maďarič odovzdal dnes štyrom prvkom osvedčenie o zápise do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. K radvanskému jarmoku, aušusníckym službám špaňodolinských baníkov, ručnému zvoneniu na zvony, fujare a terchovskej muzike (prvky vyhlásené v roku 2011) pribudli dnes čičmianske ornamenty, banskoštiavnický salamander, tradičné bábkarstvo, gajdy a gajdošská kultúra.

Čičmiansky ornament, vo forme štylizovaných geometrických vzorov, sa v najväčšej miere rozvinul v podobe výšivky a ako dekoratívny  prvok vonkajších stien zrubových domov. Maľby na domy, inšpirované bohatou tradíciou miestnej výšivky, sa robili bez predkresľovania, spočiatku bielou hlinou, neskôr vápnom. Plnili nielen úžitkovú, ale aj ochrannú funkciu. Vyhlásením časti obce za pamiatkovú rezerváciu ľudovej architektúry v roku 1977 čičmianske ornamenty vstúpili do širšieho povedomia ako národno-reprezentatívny prvok.

Zápis prvkov do národného zoznamu je základnou podmienkou pre uchádzanie sa o zápis do Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva ľudstva UNESCO. V tomto roku Slovenská republika oslavuje 20. výročie vstupu do UNESCO a desiate výročie prijatia Dohovoru UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva.

 Reprezentatívny zoznam nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska je súpisom významných prvkov a praktík, ktoré sú uznávané spoločnosťami i jednotlivcami a pretrvávajú v súlade s univerzálnymi princípmi ľudských práv, rovnosti, podpory a vzájomnej úcty medzi kultúrnymi spoločenstvami. Tieto prvky sú v súlade s prostredím i historickými podmienkami spoločenstiev, ktorým poskytujú pocit kontinuity a identity, podporujúc tak kultúrnu rozmanitosť i tvorivosť.

Centrum pre tradičnú ľudovú kultúruje odborným pracoviskom SĽUK-u, ktorého úlohou je realizovať Dohovor UNESCO o ochrane nehmotného kultúrneho dedičstva a vládnu Koncepciu starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru. Jeho činnosť sa sústreďuje na dokumentovanie, uchovávanie a spracovanie javov tradičnej ľudovej kultúry, ich inventarizáciu a sprístupňovanie. Je hlavným realizátorom tvorby Reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska i Reprezentatívneho zoznamu programov, projektov a aktivít, ktoré najlepšie odrážajú dohovor o nehmotnom kultúrnom dedičstve.

Viac informácií o prvkoch a činnosti Centra pre tradičnú ľudovú kultúru nájdete na: http://www.ludovakultura.sk/

referát styku s médiami MK SR - prebraté

video z preberania

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.