Čičmany

Pozvánka na Valné zhromaždenie Urbáru pasienkového a pozemkového spoločenstva 24.8.2013

Urbár a pasienkové spoločenstvo, pozemkové spoločenstvo Čičmany

                pozýva členov UaPS  na  riadne  Valné  zhromaždene, ktoré sa bude konať dňa 24.08.2013 v sále kultúrneho domu v Čičmanoch.

                                                                                 PROGRAM

   1. Otvorenie

   2. Voľba pracovných komisií valného zhromaždenia, (voľba skrutátorov, mandátovej komisie, návrhovej komisie, voľba overovateľov zápisnice,voľba zapisovateľa )

   3. Správa predsedu o činnosti výboru od ostatného valného zhromaždenia.

   4. Správa o hospodárení za rok 2012.

   5. Správa Dozornej rady za rok 2012.

   6. Kontrola uznesenia z valnej hromady 2012.

   7. Rozpočet na rok 2013.

   8. Návrh na výplatu dividend a odsúhlasenie, Doplnenie člena výboru pre úmrtie

   9. Diskusia.

 10. Správa mandátovej komisie.

 11. Návrh na uznesenie.

 12. Ukončenie.

 Veríme vo Vašu aktívnu činnosť s pozdravom Lesu a pôde Zdar!

                                                                                    Čepela  Ján

                                                                             predseda   UaPS Čičmany, v.r.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.