Čičmany

POUŽÍVANIE SYMBOLOV OBCE

 
Symboly obce Čičmany  schválilo Obecné zastupiteľstvo v Čičmanoch, uznesením
č. 7/1995 zo dňa 9.6.1995.

Erb Obce Čičmany:

 

    Symboly obce sú:

-          erb obce

Obec má vlastný erb, ktorý bol vytvorený v roku 1995  (Heraldický register SR C-85/2000) na základe mladšej pečate obce z roku 1801 s kruhopisom "SIGILLUM COMUN(itatis) CYI(cman) 1801" (obsah nezreteľného odtlačku staršej pečate zo 17. storočia doposiaľ nie je jednoznačne identifikovaný). Znázorňuje sv. Helenu, ktorej legenda pripisuje nájdenie sv. Kríža a nástrojov Kristovho umučenia na Golgote. Tejto udalosti je zasvätený práve miestny kostol. Autorom kresby erbu je Miroslav Kollár

 -          vlajka obce

 Symboly Obce Čičmany sú zapísané v Heraldickom registri Slovenskej republiky pod signatúrou C-85/2000. 

 Erb obce:

Historickou dominantnou postavou erbu obce Čičmany je svätá Helena. Erb obce pozostáva z modrého štítu na zlatej pažiti stojaca zlatovlasá, zlatou uzavretou korunou korunovaná kráľovná v striebornom rúchu a zlatom plášti, v pravici so zlatým latinským krížom, sprevádzaná po bokoch v pažiti zakorenenými nízkymi zlatými listnatými stromčekmi.

Erb je rekonštrukciou najstaršej známej pečate, datovanej rokom 1801.

 Vlajka obce

Vlajka obce pozostáva z deviatich pruhov vo farbách (žltej, modrej, žltej, bielej, žltej bielej, žltej, modrej a žltej . Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t.j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

 Erb obce sa používa:

a)      na pečatidle obce,

b)      na insígniách starostu

c)       na listinách o udelení čestného občianstva obce Čičmany, ceny obce Čičmany
         a uznaniach obce Čičmany

d)      na budovách , kde má sídlo Obecný úrad Čičmany

e)      na označení katastrálneho územia obce

f)       v rokovacích miestnostiach orgánov obce,

g)      v administratívnom konaní Obecného úradu Čičmany

Právo použiť a používať erb obce Čičmany majú právnické osoby  zriadené alebo založené obcou Čičmany , iné právnické osoby a fyzické osoby  môžu používať symboly obce len so súhlasom obce.

Za správne zaobchádzanie s erbom obce a za jeho ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ho použila alebo používa. Každý je povinný strpieť na výzvu odstránenie neoprávnene alebo nesprávne použitie erbu.

Vlajka obce Čičmany

Vlajku obce Čičmany používa starosta obce a obecné zastupiteľstvo pri slávnostných a oficiálnych príležitostiach obecného prípadne štátneho charakteru , a to vyvesením na budovách, v ktorých sídlia, prípadne v sieňach, kde sa koná slávnostné zhromaždenie. Výzvu na použitie vlajky vydáva starosta, ktorý zároveň určí soôsob a trvanie výzdoby.

Vlajka obce sa môže používať aj vo verejných sprievodoch a pri príležitostnej vnútornej výzdobe miestností a siení, ktoré sú prístupné verejnosti.

Ak sa pri výzdobe používa štátna vlajka SR a obecná vlajka spoločne, sú umiestnené v rovnakej výške vedľa seba, pričom štátna vlajka je umiestnená z čelného pohľadu vľavo (§ 8 ods. 6 zákona č. 63/1993 Z. z. o štátnych symboloch SR a ich používaní).

Pri používaní a vyvesovaní vlajky musia byť dodržiavané nasledovné pravidlá:

- vlajka sa nesmie použiť poškodená, ani zašpinená a nesmie sa zväzovať do ružice,

- na vlajke nesmie byť žiadny text, vyobrazenie, obraz, znak alebo odznak, kytica, smútočný závoj a podobne.

Za správne zaobchádzanie s vlajkou obce a za jej ochranu zodpovedá tá fyzická alebo právnická osoba, ktorá ju použila alebo používa.

 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.