Čičmany

Zverejnenie zámeru Obce Čičmany prenájom majetku obce

7.10.2015
 
Obec Čičmany podľa § 9 a ods. 9 písm. c) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obci v znení neskorších prdpisov zverejňuje svoj zámer prenajať z dôvodu hodného osobitného zreteľa pozemky - parcely vo vlastníctve obce Čičmany  na dočasné užívanie za účelom realizácie stavieb  nájomcovi Rímskokatolíckej cirkvi Farnosť Čičmany, IČO 35593008. Jedná sa o stavbu
"Zóna s rekreačnými domami a parkoviskom" v zmysle Územného rozhodnutia č.j. 02/75/2014/UR/01-Ja . Parcely vo vlastníctve obce Čičmany:
EKN 6079, časť parcely  - 842 m2, EKN 237, časť parcely - 38 m2, CKN 8826-  2750 m2, celková plocha parcely 8824 - 1627 m2, časť parcely 8825 - 294, časť 8823- 48 m2, časť parcely 8827 - 1458 m2
 
 
pdf hodne-zretela-prenajom-pozemkov 42 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.