Čičmany

Elektronická adresa na doručovanie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

05.01. 2016
Elektronická adresa: obec@obeccicmany.info

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2016

    
  Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na

sobotu  5. marca 2016   

Právo voliť

Právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.


Prekážkou práva voliť je
• zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia,
• výkon trestu odňatia slobody uložený za spáchanie obzvlášť závažného zločinu,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Právo byť volený

     Za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 21 rokov veku a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.

Prekážkou práva byť volený je
• výkon trestu odňatia slobody,
• právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
• pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

 

Organizačno-technické zabezpečenie volieb
   Harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb

◊ Financovanie volieb
   Vyhláška o výdavkoch na voľby, Usmernenia na financovanie volieb

Informácie pre voliča
   Spôsob hlasovania, Hlasovací preukaz, Voľba poštou

Informácie pre politické strany
   Podanie kadidátnej listiny, Podmienky späťvzatia kandidátnej listiny, vzdania sa a odvolania kandidatúry, Delegovanie do volebných komisií

◊ Kandidujúce politické subjekty
   Zoznam zaregistrovaných kandidátnych listín a kandidátov, Späť vzatie kandidátnej listiny, vzdanie sa a odvolanie kandidatúry

Volebná kampaň
   Adresy webových sídiel transparentných účtov, Záverečné správy, Tretie strany

Vzory tlačív
   Vzory tlačív pre obce a okrskové volebné komisie

Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán
   Webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán 

◊ Výsledky volieb
   Výsledky volieb zverejnené Štátnou komisiou pre voľby a kontrolu financovania politických strán

 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.