Čičmany

MAS


POVINNE ZVEREJŇOVANÉ DOKUMENTY

NARIADENIE VLÁDY
Slovenskej republiky
z 30. marca 2011, ktorým sa ustanovuje hodnota objednávok tovarov a služieb
a faktúr za tovary a služby, ktoré sa nezverejňujú
Vláda Slovenskej republiky podľa § 5b ods. 3 zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom
prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode
informácií) v znení zákona č. 546/2010 Z. z. (ďalej len „zákon“) nariaďuje:
§ 1
Toto nariadenie vlády ustanovuje hodnotu objednávok tovarov a služieb a faktúr za
tovary a služby, ktoré povinná osoba podľa § 2 zákona nezverejňuje.
§ 2
Povinná osoba podľa § 2 zákona okrem obce, mesta, vyššieho územného celku a nimi
zriadenej rozpočtovej organizácie a príspevkovej organizácie nezverejňuje objednávky
tovarov a služieb a faktúry za tovary a služby, ak súhrnná hodnota týchto tovarov a služieb na
jednej objednávke alebo jednej faktúre nepresahuje sumu 3000 eur bez dane z pridanej
hodnoty.
§ 3
Obec, mesto, vyšší územný celok a nimi zriadená rozpočtová organizácia
a príspevková organizácia nezverejňuje objednávky tovarov a služieb a faktúry za tovary
a služby, ktorých súhrnná hodnota na jednej objednávke alebo na jednej faktúre nepresahuje
sumu 1000 eur bez dane z pridanej hodnoty.
§ 4
Toto nariadenie vlády nadobúda účinnosť 1. mája 2011.
Iveta Radičová v.r.
 
Obec Čičmany  zverejňuje zmluvy, faktúry a objednávky na svojom webovom sídle www.obeccicmany.sk
Platí, že zmluva je účinná dňom nasledujúcim po dni zverejnenia. Ak zmluva nie je zverejnená do 7 dní odo dňa jej uzavretia alebo odo dňa doručenia súhlasu (ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu), môže účastník podať návrh na jej zverejnenie v Obchodnom vestníku. Ak sa do troch mesiacov od uzavretia zmluvy alebo od udelenia súhlasu (ak sa na jej platnosť vyžaduje súhlas príslušného orgánu), zmluva nezverejnila, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo.
Povinne zverejňovaná zmluva je zmluva definovaná ako písomná zmluva, ktorú uzatvára povinná osoba a ktorá obsahuje informáciu, ktorá sa získava za verejné prostriedky, alebo sa týka používania verejných prostriedkov nakladania s majetkom štátu, majetkom obce, majetkom VÚC, alebo majetkom právnických osôb zriadených zákonom, na základe zákona alebo nakladania s finančnými prostriedkami Európskej únie.
Obec Čičmany  zverejní na svojom webovom sídle www.obeccicmany.sk došlé faktúry na tovary, služby do 30 dní odo dňa ich zaplatenia.
Obec Čičmany zverejní na svojom webovom sídle www.obecicmany.sk bjednávky tovarov a služieb do 10 pracovných dní odo dňa ich vyhotovenia.
 
                                          Nezverejňuje sa
Služobná zmluva, pracovná zmluva a dohoda o vykonaní práce, odplatná zmluva týkajúca sa cenných papierov, zmluva uzavretá v pôsobnosti Slovenskej informačnej služby a Vojenského spravodajstva, zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie ochrany a bezpečnosti v miestach, kde sa vykonáva väzba alebo trest odňatia slobody, zmluva, ktorej účelom je zabezpečenie potrieb cudzích zastupiteľských úradov SR a zabezpečenie činnosti zastupiteľských úradov SR republky v zahraničí. Nezverejňujú sa zmluvy, ktoré obsahujú utajované skutočnosti, prípadne informácie podliehajúce bankovému a daňovému tajomstvu.
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť 
 
 
 

Verejné zasadnutie OZ 20.1.2012 - Pozvánka

16.01. 2012
pdf pozvanka-na-zasadnutie-oz-cicmany-2012012 19.6 KB

Organizačno-technické zabezpečenie volieb do NR SR v roku 2012

05.12. 2011
pdf Voľby do NR SR 2012 24.1 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.