Čičmany

MAS


VZN č. 1/2014 O záväznej časti zmeny a doplnku č. 1 Územného plánu Obce Čičmany

03.01. 2014
Obecné zastupiteľstvo Čičmany dňa 3.1.2014 na zvojom mimoriadnom zasadnutí prijalo  Uznesenie č. 1/2014, ktorým:
I. Konštatuje , že
a) Návrh Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Čičmany /ÚPN-O Čičmany/ bol po dobu 30 dní  zverejnený na úradnej tabuli a na oficiálnej web stránke Obce Čičmany a prerokovaný  s dotknutými orgánmi štátnej správy, samosprávy, právnickými a fyzickými osobami v súlade s ustanovením § 22 Stavebného zákona.
b) Akceptované pripomienky dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb sú zapracované vo výsledkom návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Čičmany , resp. bude  sa k nim prihliadať v rámci spracovania následnej projektovej dokumentácie a pred realizáciou stavieb
c) Zo strany verejnosti neboli v stanovenej lehote uplatnené žiadne pripomienky k návrhu Zmerny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Čičmany.
d) Obvodný úrad životného prostredia Žilina vydal k Zmene a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Čičmany súhlasné vyjadrenie listom č. 2013/3796-3/Ryb zo dňa 10.9.2013 podľa § 9, ods.1) písm. a) Zákona č. 543/2002 Z.z.          
e) Okresný úrad Žilina, Odbor opravných prostiredkov, referát pôdohospodárstva udelil súhlas podľa §13 Zákona č. 220/2004 Z.z. k budúcemu použitiu poľnohospodárskej pôdy na stavebné zámery a na iné zámery v celom požadovanom rozsahu 0,78 ha natrvalo v rámci Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Čičmany listom č. OU-ZA-OOP4-2013/00050/SUR zo dňa 7.11.2013.
f) Okresný úrad Žilina, Odbor výstavby a BP, oddelenie územného plánovania preskúmal Zmenu a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany podľa § 25 Stavebného zákona a vydal k nemu súhlasné stanoviskom listom č. OÚ-ZA-OVBP1/V2013/00141/TOM zo dňa 9.12.2013.
 
II. Súhlasí
 
a) S vyhodnotením pripomienok dotknutých orgánov štátnej správy, samosprávy a právnických osôb k návrhu Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu obce Čičmany
 
III. Schvaľuje
 
a) Zmenu a Doplnok č. 1 Územného plánu obce Čičmany v súlade s ustanovením § 26, ods. 3) Stavebného zákona.
b) VZN Obce Čičmany a záväznej časti Zmeny a Doplnku č. 1 Územného plánu Obce Čičmany v súlade s ustanovením § 27, ods. 3 Stavebného zákona.
 
 
 
                                                                                         
                                                                                                                                  
 
 
                   
pdf vzn-zavaznej-casti-zmeny-a-doplnku-c-1-uzemneho-planu-obce-cicmany 86.6 KB

VZN č. 1/2013 O miestnom poplatku za komunálne odpady a DSO s platnosťou od 1.1.2014

16.12. 2013
vyvesené: 29.11.2013
pdf poplatok-za-ko-2013-cicmany-vzn-schvalene 38 KB

Rozpočet Obce Čičmany na roky 2014-2016 - príjmy a výdavky - návrh

24.12. 2013
pdf navrh-rozpocet-2014-vydavky 70.2 KB
pdf navrh-rozpocet-2014-prijmy 27.4 KB

Projekt prevencie kriminality " Kamerový systém v obci Čičmany"

Oznamujeme verejnosti , že v obci Čičmany bol  v roku 2013 zrealizovaný Projekt  v oblasti prevencie kriminality  "Kamerový systém v obci Čičmany" . Projekt bol zrealizovaný  s finančnou podporou  Rady  vlády Slovenskej republiky pre prevenciu kriminality" 
 
Obec má vypracovanú Bezpečnostnú smernicu o používaní kamerového systému v obci v zmysle zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.
Verejné priestranstvá snímané kamerovým systémom sú podľa § 15 od. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov  označené ako monitorované viditeľným nápisom  "Priestor monitorovaný bezpečnostným kamerovým systémom".
 
Priestor prístupný verejnosti možno podľa § 15 ods. 7 zákona č. 122/2013 Z.z. monitorovať pomocou videozáznamu alebo audiovizuálne len na účely verejného poriadku a bezpečnosti, odhaľovania kriminality alebo narušenia bezpečnosti štátu.
 
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa neposkytú  tretím osobám, nevzťahujú sa na ne ustanovenia zákona  č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších predpisov.
Osobné údaje získané kamerovým systémom sa používajú na prevenciu kriminality v obci pri vykonaní dôkazov v správnom konaní v prípadoch, kedy sú osobné údaje získané kamerovým systémom používané ako dôkazy v prebiehajúcom správnom konaní.
Vo veciach podozrení alebo konaní o priestupkoch a trestných činoch sa osobné údaje poskytujú príslušníkovi PZ v čase výkonu služby, vykonávajúceho objasňovanie, vyšetrovanie, preverovanie, alebo operatívne šetrenie vo veci, ktorej sa kamerovým systémom získaný osobný údaj týka.
Ak záznam  nie je využitý na účely trestného stíhania alebo konania o priestupkoch, záznam sa automaticky zlikviduje programovou činnosťou systému podľa § 17 ods. 7 zákona č. 122/2013 o ochrane osobných údajov v zákonomstanovenej lehote.
 
                                                                                
                                                                                                   Mgr. Natália Dubnicayová, .r.
                                                                                                   starostka obce Čičmany
 
 
 
 
 
 
 
 

Záverečný účet obce Čičmany rok 2012 a Výročná správa

pdf vyrocna-sprava-2012-cicmany 147.6 KB
pdf zaverecny-ucet-obce-cicmany-za-rok-2012 100.2 KB

Správne poplatky

pdf spravne-poplatky 65.2 KB
07.02. 2013

Návrh rozpočtu obce Čičmany 2013

pdf rozpocet-prijmy-2013-2014-navrh-cicmany 22.1 KB
pdf rozpocet-vydavky-2013-2014-navrh-cicmany 13.9 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.