Čičmany

 
Na základe predloženého projektu obcou Čičmany na  výzvu L2 Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov vrátane zatepľovania , ktorý obec podala v roku 2014 a opakovane v júli 2015, oznámením Enviromentálneho fondu Bratislava zo dňa 18.2.2016 ID: 4623/L2-113541 bola informovaná o rozhodnutí ministra ŽP o poskytní podpory formou dotácie. Publikované Oznámenie o  vyhlásení VO 6089 WYP, Vestník 54/2015 zo 17.3.2015, ukončené 17.8.2015 - zmluva s vybraným  uchádzačom fy BauTop, s.r.o. ,Ing. Straku 4, Spišská Nová Ves. Výdavky spojené s dotáciou musia byť prefinancované ako výdavky oprávneného obdobia do 31.8.2016.
 
pdf 01_situacia 116.6 KB
pdf 02_prizemie 155.4 KB
pdf 03_poschodie 100.8 KB
pdf 04_poval 120.3 KB
pdf 05_strecha 99 KB
pdf 06_rez 234.1 KB
pdf 07_pohlady_tech 109.2 KB
pdf 08_pohlady_far 80.6 KB
pdf 09_detaily-1 165.2 KB
pdf 09_detaily_okna 111.2 KB
pdf rozhodnutie 61.2 KB
pdf polozkovity-rozpocet-na-projekt-zateplenie-objektu-ou-cicmany-c-166-kd-cicmany-parcela-c-204-kod-113541-l2-32-15 552.3 KB
pdf r_ou_cicmany 182 KB
pdf ts_ou_cicmany_po 50.8 KB
pdf ttp_ou_cicmany 225.8 KB
pdf vv_ou_cicmany 61.6 KB
pdf sts_ou-cicmany 108.7 KB
Obec Čičmany na základe výzvy v roku 2014 podala žiadosť o poskytnutie dotácie na oblasť: Ochrana ovzdušia a ozónovej vrdtvy Zeme na oblasť : Podpora projektov zameraných na zlepšenie kvality ovzdušia - A3 na  Envirofond Bratislava. Rozhodnutím ministra ŽP  zo dňa 5.3.2015 bolo obci oznámená pridelená dotácia . projekt v celkovej výške 45000,- euro . Výber dodávateľa elektronickým kontraktačným systémom- uzatvorená kúpna zmluva fy AGRA, s.r.o.

pdf rozhodnutie 64.3 KB
 
 

Obec Čičmany realizuje v roku 2015 spoločne s poľskou obcou Rajcza projekt v rámci Programu cezhraničnej spolupráce  s názvom : „Poznávajme, čo nás zbližuje“. Tento projekt je zameraný na spoluprácu v oblasti kultúry a prezentácie miestnych tradícií. Pre tento účel sa do mája 2015 zrealizujú aktivity podľa nasledovného harmonogramu:

Harmonogram aktivít

Názov projektu:     Poznávajme, čo nás zbližuje

Aktivity

Miesto konania

 

Marec -Apríl

A1: Príprava, organizácia a technické  zabezpečenie

Obec Čičmany

Apríl

A2:Spoločne spoznávajme Čičmany

Obec Čičmany

 

23.05.2015

A3:Prezentujme svoju obec

Obec Čičmany

A4: Čičmianska vareška

Obec Čičmany

 

16.05.2015

A5: Stretnutie fujaristov a gajdošov

Obec Čičmany

A7: Spoločný deň dôchodcov

Obec Čičmany

03.05.2015

A6:  Spoznávajme Rajczu

Gmina Rajcza

Marec - máj

A8: Riadenie a publicita

-

 

Rok 2012:
1. Projekt - Spolupráca Obce Čičmany s Olympijským výborom Slovenska  pri tvorbe olympijskej kolekcie - marketingová kampaň  - Čičmanské ornamenty na  kolekcii slovenskej olympijskej kolekcie na  XXX. Letnej olympiáde Londýn 2012  - propagáci Obce Čičmany 
 
2. Dotácia VÚC Žilina  - Spoločensko-kultúrne podujatie pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o obci Čičmany ​- 1100 ,- €

Rok 2013:
1. Pridelená dotácia z MV SR obci Čičmany - Projekt prevencia kriminality - Kamerový systém obce Čičmany  zrealizovaný - dotácia vo výške 3000,- €
 
2. Príspevok zo Eurofondov a štátneho rozpočtu SR  na podporu zamestnanosti - vytvorenie 2 pracovných miest na realizáciu opatrení na ochranu pred povodňami  /od 1.5.2013 do 30.10.2013 )
 
3. Pridelená dotácia VÚC Žilina - vydanie propagačného materiálu o obci Čičmany  - vydanie brožúry o čičmanských ornamentoch  vo výške 1250 € 
 
4. Predložený a schválený projekt obce Čičmany na Ministerstvo kultúry SR  - Zápis čičmanských ornamentov do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska  - 24.10.2013 Slávnostné vyhlásenie prvkov zapísaných do RZNKD Slovenska - Dvorana slávy Ministerstva kultúry SR.
 
5.Prielená dotácie v rámci predloženého projektu  obce Čičmany grantový program  Nadácia SPP  - Dedičstvo regiónov - oprava krojov, opaskov , zabezpečenie papučiek pre  FS  "Lastovienka" , nákup klobúkov  - pri obci Čičmany   a podpora vzniku folklórnej skupiny "Lastovienka" - prezentácia kultúrneho ľudového dedičstva - 1300,EUR
 
6. Projekt - Environmentály fond MŽP SR - Program obnovy dediny - poskytnutá dotácia  vo výške 5000 € - projekt Oprava prechodových drevených lávok v centre obce Čičmany cez rieku Rajčianku.
 
2014
1. Úspešný projekt -  Trenčianský samosprávny kraj - Poskytnutie finančného príspevku z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR , na základe strešného projektu "Fond mikroprojektov"  v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SR.ČR 2007-2013
 
Názov projektu : Čičmanské múzeum v prírode
Registračné číslo: SK/FMP/12/018
Prioritná os: 1. Podpora sociokultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce.
Oblasť podpory: 1.6. Fond mikroprojektov
Celkové oprávnené výdavky: 9285,00 €
Cezhraničný partner z ČR: Vlašské múzeum v prírode Rožnov pod Radhoštem

 Aktivity projektu:

Názov

Termín

Aktivita č. 1  . Materiálno-technické zabezpečenie projektu
 Termín realizácie: 1.1.2014-10.4.2014 Realizácia aktivity prebehla podľa naplánovanej žiadosti a jej zmyslom bolo zabezpečenie materiálneho vybavenia mikroprojektu
 Aktivita č. 2
Twermín realizácie: 17.1.2014  Úvodná pracovná schôdka
 Aktivita č. 3 Výstava fotografií tradície očami fotopgrafov
 Termín realizácie: 12.4.2014-23.7.2014 - sála Kultúrneho domu Čičmany . Výstava fotograficí z Čičmian a z Valašska . Expozícia obsahovala historické fotografie ( rok 1906)  z obce Čičmany  ako aj zapožičané fotografie  z Valašska - cezhraničného partnera. Po skončsní výstavy v Čičmanoch bola expozícia prevezená do sídla cezhraničného partnera - Valašské múzeum v prírode Rožnov pod Radhoštem, dne dňa 7.6.2014 sa realzovala  otváracia vernisáž. Výstava bola  vo Vlašasku 45 dní.  Výstavy boli bezplatné a otvorené širokej verejnosti
 Aktivita č. 4 Čičmanský filmový minifestival
 Termín realizácie: 28.6.2014 Aktivita prebehla podľa naplánovanej žiadosti. pre návštevníkov z ČR - valašského múzea v prírode bol pripravený bohatý program. premietali sa filmy z Čičmian a z Vlašska. Zhotovený film v rámci projektu . Obec Čičmany mala k dispozícii filmy zo Slovenskej TV , ku ktorým mala súhlas RTVS.
- Pieseň domova, Čičmany. Starnutie na Čičmanský spôsob . Za českú stranu: Barborčin bochník, Valašský rok 1925, Štafeta proti potope.
 Aktivita č. 5 Záverečná schôda členov projektového tímu
 Termín realizácie: 28.6.2014 Aktivita prebehla podľa naplánovanej žiadosti v termíne realizácie predchádzajúceho podujatia
 Aktivita č. 6 Publicita a riadenie
 Aktivita prebehla počas trvania celého projektu

 6. Úspešný projet - Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR poskytnuté finančné prostriedky z fondov Európskeho spoločenstva

Operačný program: Program cezhraničnej spolupráce SR-ČR 2007-2013

Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 1. Podpora socio-kultúrneho a hospodárskeho rozvoja cezhraničného regiónu a spolupráce.

Oblasť podpory: 1.1. Kultúrny rozvoj a zachovanie tradícií.

Celkové oprávnené výdavky: 45 624 ,00 EUR

Názov projektu: Čičmanci a Valasi - prenášame tradície za hranice

Hlavný cezhraničný partner: Valašské múzeum v prírodě v Rožnově pod Radhoštem - ČR

Aktivity projektu:

Názov: "Prezentujme obec Čičmany" za účelom propagácie kultúrneho potenciálu obce Ćičmany - vytvorenie 2 makiet dreveníc umiestneneé v priestoroch Valašského múze v prírode v Rožnove pod Radhoštem 
 

Termín: od 1.03.-31.5.2013

Makety drevenís sa stále nachádzajú vo Vlašskom múzeu v prírode v Rožnove pod Radhoštem. Vďaka tomu, že  Valašské múzeum každoročne navštívi 200 000 návštevníkov, tak vďaka tomu je zabezpečená výrazná propagácie Obce Čičmany a čičmanskej kultúry. Celá expozícia je na dobu neurčitú

 Realizácia aktivity: "Spoločne poznávajme Čičmany" - Vyhotovenie kultúrneho náučného chodníka - informačné tabule, oddychové zóny
 Termín: 12.7.2014 Návšteva cezhraničného z ČR partnera v obci Čičmany  Deň obce Čičmany, prezentácia  tradičnej kuchyne, vystúpenie FS Lastovienka
 Spracovanie a vydanie prezentačného materiálu"Čičmanský kultúra a arcitektúra"
 Termín : 30.9.2014 Vydanie propagačného materiálu
 Stretnutie na Celoslovenskom stretnutí fujaristov v Čičmanoch
 Termín : 27.9-2014 Vystúpenie fujaristov z Valašska, vystúpenie FS Lastovienka
 
 
 
 
   

 7. Pridelená dotácia Vlády SR - rekonštrukcia miestnych komunikácií, verejného rozhlasu a verejného osvetlenia vo výške - 70100,00 EUR

8. Vytvorenie 2 pracovných miest pri obci Čičmany v rámci -( znevýhodnených uchádzačov o zamestnanie)   poskytnutie príspevku zo ŠR a Eurofondov  na podporu rozvoja miestnej a regionálnej zamestnanosti podľa § 50, zákona č. 5/2004 - na dobu 9 mesiacov (od 1.11.2014 do 31.7.2015) - Dohoda s Úradom práce, soc. vecí a rodiny Žilina a Obcou Čičmany. Poskytnutý príspevok vo výške 80 % z minimálnej mzdy SR.

9. Poskytnutie dotácie na základe predloženého projektu obce Čičmany z Ministerstva kultúry SR č. MK-4036/2014/7.2.  na kultúrnu tvorivosť vo výške  1000 EUR na podporu realizácie projektu  s názvom  "Šírenie poznatkov o "Čičmanských ornamentoch" ako prvku zapísaného do reprezentatívneho zoznamu nehmotného kultúrenho dedičstva Slovenska"  - aktivita zrealizovaná 27.12.2014.


 
 
 
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.