Čičmany

VZN č.4-2016 o dani z nehnuteľnosti s platnosťou od 1.1.2017

pdf vzn-dzn-na-rok-2017-schvalene 30.9 KB

Základné informácie k priznaniu dane z nehnuteľností

 
§ 90
Oznamovacia povinnosť, zdaňovacie obdobie a daňové priznanie

(1) Daňovník, ktorému zanikne daňová povinnosť v priebehu zdaňovacieho obdobia, je povinný oznámiť túto skutočnosť príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6 do 30 dní odo dňa zániku daňovej povinnosti okrem daňovníka podľa § 85 ods. 2 písm. a).

(2) Daňovník je povinný podať daňové priznanie za zdaňovacie obdobie do 31. januára po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane a v tejto lehote je daň splatná, ak odseky 3 až 6 neustanovujú inak.

(3) Ak sa daňovník zrušuje bez likvidácie, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom, v ktorom daňovník zanikol bez likvidácie, podáva jeho právny nástupca do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná.

(4) Ak je na daňovníka vyhlásený konkurz, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu vyhlásenia konkurzu, podáva správca v konkurznom konaní do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná. Ak vozidlo daňovníka, na ktorého bol vyhlásený konkurz, je naďalej predmetom dane počas konkurzu, daňové priznanie podáva správca v konkurznom konaní, 45ab) ktorý postupuje podľa odseku 2.

(5) Ak sa daňovník zrušuje likvidáciou, daňové priznanie za zdaňovacie obdobie, ktoré sa začína 1. januárom a končí sa dňom predchádzajúcim dňu jeho vstupu do likvidácie, podáva likvidátor do jedného mesiaca po uplynutí tohto zdaňovacieho obdobia miestne príslušnému správcovi dane podľa § 99 ods. 5 alebo ods. 6. V tejto lehote je daň splatná.

(6) Ak daňovník zomrie, daňové priznanie je povinný podať dedič alebo podľa dohody jeden z dedičov. Ak sa nedohodnú, kto podá daňové priznanie, určí ho správca dane. Daňové priznanie sa podáva do troch mesiacov odo dňa právoplatnosti osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. V tejto lehote je daň splatná.

(7) V daňovom priznaní sa uvádza, ak ide o fyzickú osobu, meno, priezvisko, titul, dodatok obchodného mena, ak takýto má, adresa trvalého pobytu, rodné číslo alebo daňové identifikačné číslo, 45ac) ak ho má pridelené, dátum narodenia, ak ide o právnickú osobu, obchodné meno alebo názov, daňové identifikačné číslo45ac) a sídlo. Osoby sú povinné vyplniť všetky údaje podľa daňového priznania. Osobné údaje podľa tohto odseku sú chránené podľa osobitného predpisu.22)

 
                     
pdf zakon-o-miestnych-daniach-a-miestnom-poplatku-za-komunalne-odpady-a-drobne-stavebne-odpady 257.5 KB
pdf potvrdenie_o_podani_priznania-1 127.1 KB
pdf poucenie_na_vyplnenie_priznania 250.6 KB
pdf priloha_k_opatreniu_mf_021249_2014_725-2 5.3 MB
pdf vzn-c-3-2014-dan-z-nehnutelnosti 57.2 KB
 RSS | Mapa stránky | Prihlásiť
Webmaster | Čičmany, © 2011 - BROS Computing, s.r.o.