Zverejnená Názov zmluvy
Číslo zmluvy
Cena v EUR Zmluvná strana II.
Adresa - sídlo
09.05.2018 Zmluva o odbornej a technickej pomoci a pre výkon funkcie zodpovednej osoby
7/2018
234.00 BROS Computing, s.,r.o.
Zádubnie 169, 010 03 Žilina
detail
26.04.2018 Darovacia zmluva
6/2018
100.00 Dušan Karas
Nemšová
detail
19.04.2018 Zmluva o výpožičke
5/2018
0.00 GAMAaluminium,s.r.o.
Vansova 3/15, 96501 Žiar nad Hronom
detail
12.02.2018 Darovacia zmlua v zmysle § 628 OZ vplatnom znen9
3/2018
0.00 Mgr. Andrej Čillík
Bratislava
detail
02.02.2018 Dodatok č.1 k Zmluve o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov
4/2018
0.00 Natur-Pack,a.s.
Ružova dolina 6, 82108 Bratislava
detail
30.01.2018 Dohoda č. 18/25/52A/7
2/2018
300.12 Úrad práce soc.vecí a rodiny
Hurbanova 16, 01001 Žilina
detail
12.01.2018 Zmluva o poskytovaní štatutárnych audítorských služieb uzavretá zák. č. 513/1991podľa § 269
1/2018
500.00 Ing.Jozefína Smolková
Pittsburská 9/29
detail
22.12.2017 Dodatok č. 3 k Zmluve o podnikateľskom nájme zo dňa 12.12.1998 v znení Dod.č.1, a Dod.č.2
24/2017
4,979.00 TJ MIer Rajec
Sládkovičova 691/18,01501 Rajec
detail
30.11.2017 Zmluva o nájme nebytových priestov zák.č. 116/1990 o nájme a podnájme nebytových priestorov
23/2017
1,320.00 Ján Ficek
Hollého 160/11, 015 01 Rajec
detail
24.11.2017 Zmluva o poskytnutí auditorských služieb uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona č.513/1991 Zb., Obchod.zákonníka v znení neskorších predpisov
22/2017
500.00 Ing.Jozefína Smolková
Pittsburgská 9/29,01008 Žilina
detail
23.11.2017 Kúpna zmluva podľa § 409 a OZ č. 513/1991 Zb v znení neskorších predpisov
21/2017
4,728.00 AGRA, s.r.o.
Na Bystričku 800/14,036 01 Martin
detail
08.11.2017 Dodatok č. 1 k nájomnej zmluve č. 5002799 a zmluve o dodávke tekutého plynu PB
20/2017
138.50 Flaga spol, s.r.o.
Šenkvická 14/R, P.O.Box 39, 902 01 Pezinok
detail
31.10.2017 Dohoda č. 17/25/010/78 -o pomoci v hmotnej núdzi
19/20107
0.00 Úrad práce soc.vecí arodiny Žilina
Hurbanova 16,010 01 Žilina
detail
27.09.2017 Kúpna zmluva oprevode vlastníctva majetkuobce §§588 a násl. OZ v spoj. s §9a ods.1 písm c) zák. 138/1991 Zb v znení neskoršíchpredpisov
18/2017
61,189.00 Ing. Roland Zachar, Mgr.RNDr. Mária Zacharová,PhD
Nové Zámky
detail
21.09.2017 Zmluva o vzájomnej spolupráci uzatvorená podľa § 269 ods.2 OZ č. 513/1991 Zb
17/2017
0.00 Ing.Michal Bartek
01315 RajeckáLesná
detail
23.08.2017 Poistná zmluva o poistení zodpovednosti za škodu zamestnanca voči zamestnávateľovi
13/2017
162.00 Generali Poisťovňa,a.s.
Lamačská cesta 3/A,841 04 Bratislava
detail
23.08.2017 Dodatok zmluve o poskytovaní verejných služieb Slovak Telekom a.s.
14/2017
19.99 Slovak Telekom,a.s.
Bajkalsk8 28,817 62 Bratislava
detail
04.07.2017 Dohoda č.36/§ 50j/NS 2017
16/2017
4,109.21 Úrad práce soc. vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 01001 Žilina
detail
22.06.2017 Zmluva o poskytnutí služieb
11/2017
999.00 Mapa SlovakiaDigital,s.r.o.
Dvojkrížna 49, 821 06 Bratislava
detail
15.06.2017 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku
12/2017
600.00 Žilinský turistický kraj,krajská organizácia cestovného ruchu
Komenského 48,011 09 Žilina
detail
12.06.2017 Úverová zmluva č. 282968-2017
7/20107
15,000.00 Slovenská záručná arozvojová banka,a.s.
Štefánikova 27, 81499 Bratislava
detail
12.06.2017 Zmluva o zriadení záložného práva k pohľadávke z účtu č. 282968- 2017
8/2017
15,000.00 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.
Štefanikova 27, 81499 Bratislava
detail
12.06.2017 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č.282968-2017
9/2017
15,000.00 Slovenská záručná a rozvojová banka,a.s.
Štefánikova 27, 81499 Bratislava
detail
12.06.2017 Rámcová dohoda č.1799/2017o zbere a preprave komunálneho odpadu
10/2017
4,014.48 T+T,a.s.
Andreja Kmeťa 18,01001 Žilina
detail
20.04.2017 Zmluva odielo č. 1/2017 podľa ust. § 536 anásl.zákona č.513/1991 Zb OZ
5/2017
14,615.96 Ing. Peter Ošvát- OPEN
Nádražná 1088/41, 972 13 Nitrianske Pravno
detail
13.04.2017 Zmluva o poskytnutí dotácie č. 132/HP/OK-2017
6/20107
1,000.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 01109 Žilina
detail
07.04.2017 Kúpna zmluva -§ 588 anásl. zákonač.40/1964 Zb OZ
4/2017
760.00 Lukáš Homola
Žilina - považský Chlmec Mýtna 115/1
detail
04.04.2017 Dodatok č. 1k dohode č. 14/§50j/NS 2016 zo dňa 29.11.2016
15/2017
0.00 Úrad práce,soc. vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16,010 01 Žilina
detail
03.04.2017 Darovacia zmluva § 628 Obč.zákonníka
2/2017
100.00 Dušan Karas
Janka Paulu 21, 91441 Nemšová
detail
03.04.2017 Kúpna zmluva podľa § 588 a násl. Občianskeho zákoníka v z.n.p.
3/20107
810.00 Marián Jaroš
Nemocničná 990/6, 01701 Považská Bystrica
detail
07.02.2017 Darovacia zmluva v zmysle § 628 a násl OZ
1/2017
0.00 Štefánia Lovasová
Čičmany č. 40
detail
28.12.2016 Darovacia zmluva § 628 a násl Občian,zákonníka
23/2016
0.00 Mgr. Stanislav Strapko
Svinná 139, 01324
detail
28.12.2016 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 Občianskeho zákonníka
24/2016
50.00 Dušan Karas
Janka Paulu, 21 Nemšová
detail
29.11.2016 Dohoda č. 14/50j/NS2016
21/2016
6,000.00 Úrad práce soc. vecí a rodiny Zilina
Hurbanova 16, 01001 Žilina
detail
24.11.2016 Dohoda č. 16/25/010/112 O pomoci v hmotnejnúdzi
22/2016
0.00 Úrad práce,soc. vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 01001 žilina
detail
18.10.2016 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzatvorená podľa §269 odst.2 zákona č.513/1991 Zb Obch. zák.
20/20106
250.00 Ing. Blažeková Viera
Stolečné 933,013 32 Dlhé Pole
detail
14.10.2016 Zmluva o pripojení k IS DEUS
19/2016
129.60 DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska (DEUS)
Kýčerského 5, 811 05 Bratislava
detail
13.09.2016 Zmluva o budúcej zmluve podľa § 289 a násl. OZ
15/2016
0.00 Cabin House Čičmany, s.r.o.
I.Olbrachta 7585/34, Trenčín 91101
detail
13.09.2016 Zmluva o skladovaní podľa § 527 anásl. zák. č.513/1991 Zb.OZ
16/2016
70.00 Považské múzeum v Žiline
Topoľova 1,010 03 Žilina
detail
07.09.2016 Zmluva za nútené obmedzenie užívania pozemku prechodom aprejazdom TVP Čičmany
14/2016
1,000.00 Towercom, a.s.
Cesta na Kamzík 14, 831 01 Bratislava
detail
29.07.2016 Licenčná zmluva č. U2139/2016
11/2016
1.00 MADE spol., s.r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská Bystrica
detail
29.07.2016 Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr § 269 ods. 2 zákona č. 513P1997 Zb. OZ
12/2016
210.00 MADE sopol, s.r.o.
Lazovná 69, 974 01 Banská bystrica
detail
29.07.2016 Zmluva o poskytnutí dotácie uzat.podľa § 51 OZ a VZN ŽSK č. 4/2004
13/2016
800.00 Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
27.07.2016 Zmluva o vzájomnej spolupráci
10/2016
0.00 Beref, s.r.o.
Lená 6, 811 04 Bratislava
detail
25.07.2016 Zmluva podľa zák.442/2002 a zák.č. 276/2001 Z.z.
18/2016
1.10 SEVAK, a.s. Žilina
Bôrická cesta 1960, Žilina
detail
01.07.2016 Zmluva o zabezpečení sytému združeného nakladania z obalov podľa § 269 ods. 2 OZ a zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch
9/2016
0.00 Natur-Pack, a.s.
Ružova dolina 6, 821 08 Bratislava
detail
22.06.2016 zmluva ododávke suchých WC Toi-toi
17/2016
72.00 Toi Toi DIXI s.r.o.
Stará Vajnorská 37, 83104 Bratislava
detail
31.05.2016 Darovacia zmluva podľa § 628 a násl.Občianskeho zákonníka
3/2016
0.00 Ing. Ivan Podkonický
Limbova 3056/10, 010 01 Žilina
detail
12.05.2016 Darovacia zmluva podľa § 628 a násl.Občianskeho zákonníka
5/2016
100.00 Dušan Karas
Janka Paulu 21, 91441 Nemšová
detail
29.04.2016 Mandátna zmluva o obstarávaní záležitostí investora § 556 a násl. OZ
8/2016
792.00 Ing. Milan Krchňavý
Gabajova 4, 01001 Žilina
detail
07.04.2016 SLOVGRAM - vysporiadanie práva umelcov a výrobcov audiovizuálnych záznamov
4/2016
0.00 SLOVGRAM
Jakubovo nám. 14, 81348 Bratislava
detail
06.04.2016 Skupinové úrazové poistenie pre aktivačné práce č. 9101600384
6/2016
4.00 Generalli Poisťovňa, a.s. 841 04 Bratislava
Lamačská cesta 3/A
detail
21.03.2016 Zmluva č. 113541 08U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
2/2016
129,516.85 Environmentálny fond
Martinská 49, 82105 Bratislava
detail
17.03.2016 Dodatok č. 1 k Úverovej zmluve č. 235635-2015
1/2016
17,504.72 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Štefániková 27, 814 99 Bratislava
detail
15.02.2016 Zmluva o dielo v zmysle § 536 a zák.513/1991 Zb. - OZ v znení neskorších predpisov
7/2016
42,008.86 Strabag s. r.o.
Mlynské Nivy 61/A,825 18 Bratislava
detail
29.12.2015 Nájomná zmluva podľa § 663 a nasl. Občianskeho zákonníka
32/2015
230.00 Urbár a pasienkové a pozemkové spoločnstvo Čičmany
Čičmany č. 280, 01315 Čičmany
detail
23.12.2015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou MV č. 6818045544
24/2015
22.95 Komunálna poisťovňa, a.s. Vienna insurance Group, RC Bl
Štefánikova 17, 811 05 Bratislava
detail
21.12.2015 Zmluva o poskytnutí technickej asistencie pri VO podľa § 269 ods.2 zák.513/1991Zb.
29/2015
1,188.00 Eurokonzult, s.r.o.
Kubínska 1104/4, 010 08 Žilina
detail
21.12.2015 Zmluva podľa §289 ods.1 zákona č. 513/1991 OZ
30/2015
0.00 Natur-Pack, a.s.
Ružova dolina 6, 82108 Bratislava
detail
16.12.2015 Dohoda č. 15/25/012/127
28/2015
0.00 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16,l 010 01 Žilina
detail
11.12.2015 Zmluva o poskytovaní právnych služieb
33/2015
216.00 JUDr.Kecerová Veselá Anna , advokátka
Námestie SNP2/2, 01501 Rajec
detail
27.11.2015 Nájomná zmluva v zmysle § 633 a násl.zák.č.40/1964 OZ
26/2015
1.00 Rínmskokatolícka cirkev, Farnosť Čičmany
Čičmany 147, 01315 Čičmany
detail
26.11.2015 Zmluva o nájme nebytových priestorov zák.č. 116/1990 Zb.
31/2015
230.00 Urbár a pasienkové a pozemkové spoločnstvo Čičmany
Čičmany 280, 01315 Čičmany
detail
19.11.2015 Dohoda č.15/25/010/68 o pomoci v hmotn. núdzi § 10 ods.3,ods.9 zák. 417/2013 Z.z.
27/2015
0.00 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Žilina
J.M.Hurbana 16,l 010 01 Žilina
detail
09.11.2015 Zmluva o dielo č.Z1/2015/129/03
23/2015
27,805.50 Doprastav, a.s.
Drieňova 27, 826 56 Bratislava
detail
26.10.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služioeb
21/2015
30.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81782 Bratislava
detail
26.10.2015 Zmluva o poskytovaní verejných služieb
22/2015
30.00 Slovak Telekom, a.s.
Bajkalská 28, 81782 Bratislava
detail
21.10.2015 Zmluva o uzavretí budúcej darovacej zmluvy
19/2015
0.00 Rímskokatolícka cirkev , Farnosť Čičmany
Čičmany 147
detail
01.10.2015 Oposkytovaní audítorskych služieb uzavretá podľa § 269 ods. 2 Zák.č. 513/1991 Zb. OZ
25/2015
300.00 Ing. Blažeková Viera, audítor č.l. SKAU 196
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
21.09.2015 Zmluva o dieloč. 02/2015
17/2015
2,945.20 Baneko services s.r.o
Fačkov 115
detail
07.09.2015 Dohoda č. 68/AC/§12/2015
20/2015
0.00 Úrad práce soc, vecí a rodiny Žilina
01001 Žilina, Hurbanova 16
detail
12.08.2015 Zmluva o dielo č.38/2015 na uskutočnenie stavebných prác v súlade s ust.OZ č. 513/Zb.
16/2015
129,016.19 BauTOP,s.r.o.
Ing. Straku 4, Spišská nová Ves
detail
10.08.2015 Zmluva č. 10774808U02 o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie
18/2015
45,000.00 Environmentálny fond
Martinská 49, 82105 Bratislava
detail
03.08.2015 Zmluva č. 19-POD-ZSD2-32/15 poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu Program obnovy dediny
15/2015
5,000.00 Slovenská agentúra životného prostredia
Tajovského 28, 97590 Banská Bystrica
detail
21.07.2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 555 a nasl.OZ
14/2015
1,880.00 Gaudeo n.o.
Jilemnického 4/2, 018 51 Nová Dubnica
detail
21.05.2015 Zmluva o dielo č. 1/2015 uzatvorená v zmysle § 536 zák. č. 513/1991 Zb.OZ v znení neskor.predpisov
13/2015
5,256.50 Lalima, s.r.o.
Hliník nad Váhom , 01401 Bytča
detail
27.04.2015 Úverová zmluva č. 235635-2015
11/2015
35,000.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Bratislava 814 99, Štefánikova 27
detail
27.04.2015 Dohoda o vyplňovacom práve k blankozmenke č. 235635-2015
12/2015
35,000.00 Slovenská záručná a rozvojová banka, a.s.
Bratislava 814 99, Štefánikova 27
detail
26.03.2015 Zmluva o dielo č. 02/2015 podľa § 536 a násl OZ č. 513/1991 Zb. . v platnom znení
10/2015
8,381.16 Milan Gaňa Cleanex
Gaštanova 10008/29 Bytča 01401
detail
23.03.2015 Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 a nasl. podľa OZ 513/1991 v platnom znení
8/2015
8,299.20 Pavel Vozárik Stolvo-stolárska výroba
03222 Liptovský Trnovec 48
detail
23.03.2015 Zmluva o dielo podľa § 39 zákona č. 618/2003 Z.z. Autorský zákon v platnom znení
9/2015
2,801.00 M KREO, s.r.o.
Murgačova 1298/16, 01001 Žilina
detail
10.03.2015 Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú zamestnávateľovi pri výkone povolania
6/2015
63.96 QBE Insurance (europe) Limited
Fanchurch Street 30, EC3M 3BD Londýn , 042 80 Košice , Štúrova 27
detail
06.03.2015 Zmluva o poskytnutí finančného príspevku mikroprojektu PL-SK/ZA/IPP/III/080 "Poznávajme, čo nás zbližuje"
5/2015
38,630.00 VÚC Žilinský samosprávny kraj
Komenského 48, 011 09 Žilina
detail
06.03.2015 Mandátna zmluva podľa § 566 a nasl.zákona č. 513/1991 Zb. OZ
7/2015
3,000.00 Grantum s.r.o.
Karpatská 3106/3, 01008 Žilina
detail
04.03.2015 Odborné poradenstvo a konzultačné služby na vykonávanie VO - zadávacie požiadavky , zverejnenie vo vestníku
3/2015
864.00 VO SK, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
detail
04.03.2015 Zmluva na odborné poradenstvo a konzultačné služby VO
4/2015
1,296.00 VO SK, a.s.
Záhradnícka 151, 82108 Bratislava
detail
23.01.2015 Zmluva o zabezpečení podujatia Fašiangy 2015 v Čičmanoch
2/2015
100.00 Rajecká dolina, n.o.
013 13 Rajecké teplice, Nám. SNP 1/29
detail
09.01.2015 Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. OZ
1/2015
250.00 Roman Holbiča
01832 Zliechov 80
detail
19.12.2014 Kúpna zmluva § 588 a násl. OZ
36/2014
200.00 Gocmnanová
Žilina
detail
19.12.2014 Kúpna zmluva § 588 a násl. OZ
37/2014
800.00 Pavlína Gocmanová
Drieňova 27, 82656 Bratislava Závod žilina Jesenského 18, 010 37 Žilina
detail
16.12.2014 Darovacia zmluva uzavretá v zmysle § 628 Občian.zákonníka v platnom znení
40/2014
2,000.00 Mgr. Andrej Čillík
Bratislava , Albrechotova 15,
detail
10.12.2014 Dohoda č. 31/AC/2015 podľa § 10 ods. 3 odst.9 a nasl. zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi v platnom znení
39/2014
0.00 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
08.12.2014 Vývoz KO § 269 ods. 2 Zák. č. 513/1991 Zb. OZ
35/2014
19.87 Urík, s.r.o.
Zátočná 467/16, Rajecké Teplice 01313
detail
02.12.2014 Zmluva o poskytovaní audítorských služieb uzavretá podľaq § 269 OZ
34/2014
250.00 Ing. Blažeková Viera, audítor
Stolečné 933, 013 32 Dlhé Pole
detail
02.12.2014 Dodatok č. 1 k dohode č. 52/50j/NS2014
42/2014
0.00 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Žilina
Ing.Machyna
detail
01.12.2014 Zmluva o nájme - Dodatok č. 1
41/2014
20.00 Skalka Šuja s,.r.o. Ing. Tibor Papšo
Šuja 32, 01501 Šuja
detail
25.11.2014 Zmluva o zabezpečení podujatia Mikuláš 2014 v Čičmanoch
32/2014
100.00 Rajecká dolina ,n.o.
Nám SNP 1/209 , 01313 Rajecké Teplice
detail
10.11.2014 Zmluva o dielo č.Z1/2014/161/03 na vykonanie stavebných prác na stavbe
31/2014
29,599.30 Doprastav, a.s. v "reštrukturalizácií"
Drieňova 27, 82656 Bratislava Závod žilina Jesenského 18, 010 37 Žilina
detail
27.10.2014 Dohoda č. 52/§ 50j/NS 2014
38/2014
11,724.84 Úrad práce, soc. vecí a rodiny Žilina
Hurbanova 16, 010 01 Žilina
detail
07.08.2014 Licenčná zmluva podľa zákona č. 618/2003 Z.z. o autorskom práve a právach súvisiacich s autorským právom
29/20014
38.40 Lita, autorská spoločnosť
Mozartova 9, P.O.Box 28, 810 01 Bratislava 11
detail
« späť 1 2 ďalej »